Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

cedorah
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viajustjustjust justjustjust
9814 bc1e
Reposted fromnudes nudes
cedorah
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viajustjustjust justjustjust
cedorah
Paradoks szczerości polega na tym, że najpierw ludzie jej od Ciebie oczekują, a potem maja do Ciebie o nią pretensje.
cedorah

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viajok jok
cedorah
2355 af31
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viahaber haber
cedorah
9189 624b 500
Reposted fromhagis hagis viahaber haber
cedorah
cedorah

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viagabunia gabunia
2775 621d 500
Reposted fromdivi divi viaciarka ciarka
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viagabunia gabunia

July 31 2017

cedorah
Reposted fromFlau Flau
cedorah
7690 d150 500
fys
Reposted fromlooque looque
cedorah
7698 3821 500
Reposted fromphilipp philipp
cedorah
7741 5486
Reposted fromtfu tfu
cedorah
Reposted fromgruetze gruetze
cedorah
7797 4f89 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa

July 26 2017

cedorah
Reposted fromfragles fragles viamaua maua
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl