Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

cedorah
Reposted fromFlau Flau viaagatojaa agatojaa
cedorah

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala viaagatojaa agatojaa
cedorah
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaagatojaa agatojaa
cedorah
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viaagatojaa agatojaa
4662 dc29 500
4674 b50b
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viaagatojaa agatojaa
cedorah
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viaagatojaa agatojaa
cedorah
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaagatojaa agatojaa
cedorah
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viaagatojaa agatojaa
cedorah
6660 c965 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaagatojaa agatojaa
cedorah
A teraz pójdę sobie zrobić herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.
Reposted fromscar scar viaagatojaa agatojaa
cedorah
cedorah
cedorah
8388 c624
Reposted fromkaisernorton kaisernorton viabanshe banshe
cedorah
9211 53eb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
cedorah
cedorah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl